Stare Civila

Home / Stare Civila

Înregistrarea naşterii

Înregistrarea naşterii nou-născuţilor şi a copiilor născuţi morţi, naşteri care sau produs pe raza comunei Terebești.

Declarantul va depune urmatoarele acte:

    – certificatului medical constatator al născutului viu;

    – copia xerox a certificatului de căsătorie al părinţilor;

    – copie xerox a actelor de identitate a părinţilor;

  În cazul naşterii copilului din afara căsătoriei, înregistrarea naşterii se face în baza certificatului medical constatator al născut viu, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc naşterea, certificatului de naştere al mamei copilului şi a actului de identitate al acesteia.

     În cazul copilului născut viu, care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile, înregistrarea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului.

  Înregistrarea copiilor născuţi morţi se face în termen de 3 zile de la data naşterii.

  Când declaraţia naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege, dar înăuntrul unui an de la data naşterii, înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului, dată pe declaraţia scrisă în care se arată motivele pentru care s-a întârziat înregistrarea naşterii.

  Dacă declaraţia de înregistrare a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile privind încuviinţarea înregistrării tardive a naşterii

Înregistrarea declaraţiilor de căsătorie.

– actul de identitate;

– certificatul de naştere în original şi în copie xerox; dacă posesorul certificatului are domiciliul legal în străinătate, acesta va prezenta şi un extras din registrul naştere pentru uz oficial, eliberat de Primăria care are în păstrare actul de naştere al acestuia;

– certificatul medical prenupţial – valabil 14 zile de la data eliberării cu menţiunea se poate căsători;

– certificatul de deces al soţului (dacă este cazul);

– sentinţa de divorţ originală şi copie xerox legalizată, cu menţiunea că aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul);

– copii xerox al actelor de identitate ale doi martori (persoane cu vârsta peste 18 ani), cetăţeni români cu domiciliul în România;

– proces-verbal încheiat de către ofiţerul stării civile şi un interpret, în cazul în care unul dintre viitori soţi este surdo-mut sau cetăţean străin şi nu vorbeşte limba română;

– încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie (în situaţii justificate);

– aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului special amenajat, în cazul persoanelor netransportabile sau a celor aflate în detenţie;

– condiţiile legale pentru minorul care a împlinit vârsta de 16 ani: existenţa unor motive temeinice; avizul medical; încuviinţarea părinţilor ori, după caz, a tutorelui, a persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti; autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Oficierea căsătoriilor se face la împlinirea termenului de 10 zile prevăzut de lege, de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie.

Înregistrarea deceselor care au loc pe raza oraşului Terebești

Declarantul va depune urmatoarele acte:

– certificatul medical constatator al decesului;

– certificat de naştere;

– certificat căsătorie (dacă este cazul);

– actul de identitate al decedatului;

– actul de identitate al declarantului;

Termenul legal maxim de înregistrare a deceselor este de 3 zile de la data decesului şi se face pe baza declaraţiei verbale a membrilor familiei decedatului, în lipsa acestora, de către colocatari sau vecini.

În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat in termenul legal de 3 zile, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declararea decesului se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.

În aceste cazuri este necesară şi Dovada eliberată de poliţie sau de Parchet, din care să rezulte că una din aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.

Transcrieri certificate de naştere străine

Actele necesare:

 • -certificatul de naştere original sau extrasul de naştere original – apostilat conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961, după caz;
 • -traducerea certificatului de naştere străin în limba română la un traducător autorizat din România şi legalizarea traducerii la un notar public din România;
 • -copie xerox a actului de identitate al părintelui care cere transcrierea certificatului de naştere străin;
 • -copie xerox a certificatelor de naştere al părinţilor;
 • -Copie xerox a certificatului de căsătorie al părinţilor (dacă aceştia sunt căsătoriţi);

declaraţie din partea părintelui care solicită transcriere certificatului

de naştere al copilului, în cazul în care părinţii acestuia au domicilii

diferite;

-declaraţie din partea titularului actului sau a reprezentantului legal,

că nu mai există un alt act transcris/reconstituit.

-în cazul în care părintele copilului nu se poate prezenta personal

depunerea actelor se poate face în baza unei procuri speciale de

reprezentare la Starea Civilă Terebești, dată de către părintele care a

avut domiciliul în oraşul Terebești, prin care persoana împuternicită

are dreptul să ceară aprobarea transcrierii în actele de stare civilă

române, a certificatului de naştere străin şi să obţină un certificat de

naştere românesc.

Procura se legalizează de:

-Notar public din România sau

-Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţară sau

-Notar public străin, dar în acest caz, procura se va supralegaliza prin

aplicarea apostilei, conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961.

Transcrieri certificate de căsătorie străine

Actele necesare:

 • -certificatul de căsătorie original sau extrasul de căsătorie original – apostilat conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961, după caz;
 • -traducerea certificatului de căsătorie străin în limba română la un traducător autorizat din România şi legalizarea traducerii la un notar public din România;

-fotocopii ale certificatelor de naştere şi de căsătorie, ale actului de

identitate sau paşaportului, după caz;

-declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni

români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele

purtat după căsătorie, în situaţia în care certificatul/extrasul de

căsătorie, procurat din străinătate, nu se referă la numele soţilor

după căsătorie;

-declaraţie din partea titularului actului sau a reprezentantului legal,

că nu mai există un alt act transcris/reconstituit.

Transcrieri certificate de deces străine

Actele necesare:

 • -certificatul de deces original sau extrasul de deces original – apostilat conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961, după caz;
 • -traducerea certificatului de deces străin în limba română la un traducător autorizat din România şi legalizarea traducerii la un notar public din România;
 • -copie xerox a certificatului de naştere românesc al decedatului;
 • -certificatul de căsătorie românesc, dacă decedatul a fost căsătorit ;

-declaraţie din partea solicitantului că nu mai există un alt act

transcris/reconstituit.

Înscrierea menţiunilor de schimbare a numelui şi/sau prenumelui intervenite în străinătate

Cererea de înscriere a menţiunii se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze menţiunea de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială, şi este însoţită de următoarele documente:

-documentul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, emis de autorităţile străine, în original şi în fotocopie; apostilat conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 ;

– traducerea legalizată a documentului, în original şi în fotocopie;

-fotocopia certificatului de naştere şi/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii;

– fotocopia paşaportului emis de autorităţile române sau, după caz, străine, al persoanei reprezentate,

Procura se legalizează de:

-Notar public din România sau

-Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţară sau

-Notar public străin, dar în acest caz, procura se va supralegaliza prin

aplicarea apostilei, conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961.

Înscrierea menţiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne

(1) Persoana al cărei nume de familie sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea – prin menţiune pe marginea acestor acte – a numelui de familie ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne atât la rubricile privind titularul, cât şi la cele referitoare la părinţii săi.

(2) Cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu ori direct la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la sediul primăriei care are în păstrare actul de stare civilă, însoţit de următoarele documente:

 • -certificatele de stare civilă proprii, copii xerox ale acestora,
 • -copie xerox a actului de identitate,
 • -adeverinţă eliberată de un traducător autorizat, din care să rezulte

– ortografierea sau traducerea corectă a numelui sau prenumelui,

– consimţământul soţului/soţiei cu privire la traducerea/ortografierea numelui şi /sau a prenumelui,

– timbru fiscal de 2 lei.

Eliberarea la cerere a certificatelor de stare civilă

Certificatul de naştere se eliberează titularului actului de naştere, unuia din părinţi, când se cere certificatul unui minor cu vârsta până la 14 ani sau reprezentantului legal în lipsapărinţilor.

Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau la cerere ,ambilor soţi.

Pentru soţul supravieţuitor sau în caz de divorţ ,pentru motive întemeiate se pot elibera certificate de căsătorie, cu menţiunilecorespunzătoare

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite :

 1. soţului supravieţuitor,
 2. descendenţilor direcţi ai decedatului, când nu este soţ supravieţuitor,
 3. părinţilor decedatului, când acesta nu este căsătorit sau nu are urmaşi
 4. fraţilor, când decedatul nu mai are părinţi, soţ şi copii.
 5. descendenţilor colaterali când nu sunt descendenţi direcţi

Certificatele de stare civilă se pot elibera şi în baza unei procuri speciale, care se întocmeşte şi legalizează de un notar public din România sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, atunci când titularul actului de stare civilă, nu se poate deplasa personal să solicite eliberarea certificatului sau are domiciliul (reşedinţa) în străinătate şi nu poate veni în ţară.

Procura se poate întocmi şi de către un notar public străin, dar aceasta trebuie să fie supralegalizată ( Apostilă ), conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961.