Autorizatii de Functionare

Home / Autorizatii de Functionare

Autorizații de funcționare

Eliberarea autorizaţiei de funcţionare se va face în baza cererilor şi a documentaţiei întocmite de către agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale.
În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare sunt necesare următoarele acte:
1.Cerere tip pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare;
2.Certificatul Unic de înregistrare în Registrul Comerţului;
3.Certificatul constatator de înregistrare a activităţii la unitatea dorita spre autorizare eliberată
de Oficiul Registrul Comerţului;
4.Actul de numire al administratorului societăţii (statut, etc.);
5.Copia cărţii de identitate a administratorului;
6.Dovada legalităţii ocupării spaţiului (Extrasul de carte funciară pentru spaţiu, din care să
rezulte proprietarul, precum şi destinaţia spaţiului ca spaţiu comercial, respectiv extrasul
de arte funciară al proprietarului şi contractul de închiriere, locaţie sau comodat, pentru
spaţiile deţinute în baza unui alt titlu);
7.Plan de situaţie (2 exemplare) – la scara 1:500 sau 1:1000 întocmit de o societate acreditata, cu semnătura şi
ştampila acestuia. În indicatorul planului va figura denumirea, beneficiarul actual şi adresa obiectivului pentru care se
solicită avizul favorabil, şi care urmează a fi înaintat spre vizare de către Serviciul de urbanism din cadrul Primariei Comunei Terebesti.
8.Plan releveu (2 exemplare) – întocmit de o societate acreditata cu semnătura şi ştampila acestuia. În indicatorul planului va figura denumirea, beneficiarul actual şi adresa obiectivului pentru care se solicită avizul favorabil, şi care urmează a fi înaintat spre vizare de către Serviciul de urbanism din cadrul Primariei Comunei Terebesti.
9.Dovada încheierii contractului de salubrizare cu operatorul serviciilor de salubrizare din Comuna Terebesti autorizat să opereze pe raza orasului în vederea ridicării şi preluării deşeurilor;
10.Acordul coproprietarilor terenului sau spaţiului afectat de funcţionarea unităţii, în măsura în care pentru desfăşurarea activităţii comerciale se utilizează spaţiu aflat în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice. Acordul va fi acordat pe o perioadă de minim 3 ani, fără posibilitatea de a fi revocat decât în condiţia modificării condiţiilor de funcţionare a unităţii comerciale;
11.Copii ale autorizaţiilor, avizelor sau altor documente de autorizare, respectiv a negaţiei eliberate de Autoritatea de Sănătate Publică Satu Mare, Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor Satu Mare, Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă Someş Satu Mare, Agenţia Pentru Protecţia Mediului Satu Mare şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare;
12.Declaraţia proprietarului spaţiului privind acordul necondiţionat pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare termică în situaţia în care tot imobilul urmează a fi reabilitat termic, cu obligaţia asumării cheltuielilor financiare aferente spaţiului comercial;
13.Dovada achitării taxei de autorizare, taxă achitată pentru anul calendaristic.
14.Contract de interventie